Přehled učiva literatury

Poznámky k doporučené četbě k nové maturitě

21.09.2008 10:10

 

BIBLE : Starý zákon - stvoření světa a člověka, Adam a Eva, Kain a Ábel, potopa, babylonská věž, Sodoma a Gomora, Abraham, Mojžíš, rány egyptské, odchod z Egypta, desatero přikázání, Josef a jeho bratři, proroctví o příchodu Mesiáše

           Nový zákon - narození Ježíše Krista, jeho skutky, zázraky /svatba v Kanaanu, nasycení zástupů, chůze po vodě, Lazar.../, příchod do Jeruzaléma, Marie Magdalena, apoštolové, Jidáš, soud, Pilát Pontský, Kristova smrt, zmrtvýchvstání, apoštol Petr, Pavel z Tarsu, apokalypsa

Porovnáním se znalostmi historie si poznamenejte, které skutečnosti mají základ v historii a které jsou záležitostí víry a církevních dogmat.

Všímejte si výroků, přirovnání, rčení, které se v Bibli vyskytují a používají se v současném jazyce.

 

Homér - Ílias : opět vycházej z historických souvislostí a rozliš historické skutečnosti od bájí a mýtů, srovnej knihu s filmovým zpracováním /Trója/, všímej si jazyka a opakujících se ustálených obratů. Kdo byl podle tebe v právu ? Jakou úlohu ve válce hráli bohové? Vyskytují se zde jiné nadpřirozené bytosti či jevy? Kdo byl Heinrich Schliemann?

 

G.Boccaccio - Dekameron : proč se jedná o tzv.rámcovou novelu? Co je oním rámcem v tomto díle? Přečti si pozorně začátek knihy. Příběhy jsou většinou veselé a rozmarné. Kterých lidských vlastností si autor všímá? S kým sympatizuje? Jak kniha odpovídá tomu, co víš o renesanci?  

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.