Přehled učiva literatury

TEZE K MATUR. OTÁZKÁM

19.04.2009 15:49

 Momentálně není aktuální vzhledem k nové, státní maturitě 

TEZE K MATUR. OTÁZKÁM

 

1)          Bible a její místo v literatuře v průběhu staletí, středověká duchovní literatura na našem území

-          Vznik a vývoj Bible, její části

-          Překlady Bible (Kodex Argenteus – překlad Bible do vizigótštiny uložený ve Švédsku; Proglas – Konstantin)

-          Význam B. v době reformace (překládána do národních jazyků)

-          Biblické motivy v období baroka (Adam Michna, Bedřich Briedel)

-          Bible v současné literatuře a kultuře (Bulgakov, Olbracht, T. Mann; animovaný film Stvoření světa – autor J. Effel, česky namluvil J.Werich; duchovní hudba: Spiritual kvintet, Jesus Christ Superstar, Josef a jeho úžasný plášť...)

-          Duchovní literatura středověku – legendy, modlitby, písně, liturgické drama

 

2)          Lidová slovesnost (ULS) jako inspirační zdroj naší literatury, balada a její vývoj

-          Co je ÚLS?

-          Žánry ÚLS, jejich charakteristika (pohádka, pověst, balada, píseň, loutkové divadlo, kramářská píseň)

-          Balada: lidová,klasická – Erben, Čelakovský, Neruda,  sociální – Bezruč, Wolker, Vrchlický, villonská

-          Baladická próza a film – Glazarová/Advent/, Körner/Údolí včel/; režiséři Bergman a Vláčil /Markéta Lazarová/

-          Inspirace ÚLS – Čelakovský /Ohlasy/, Němcová, Erben

 

3)          Antické základy evropské literatury, její vliv na literaturu období renesance, klasicismu i moderní autory

a)       Řecko

-          Archaické období – Homér, lyrika (Sapfó, Anakreón), bajka

-          Atické období – tragédie (Aischylos, Sofokles, Euripides), komedie (Aristofanés), dějepisci, filozofie

-          Helénistické období – nová komedie/Menandros/

 

b)       Řím

-          Archaické období – komedie

-          Klasické období – Cicero, Caesar, básníci (Vergilius, Ovidius, Horatius)

-          Postklasické období – Seneca, historikové, satira (Petronius/, Marcus Aurelius 

-          Jak antika ovlivnila pozdější literaturu? – renesance, humanismus, klasicismus (drama – 3 jednoty)

-          Vliv antiky na moderní literaturu – Vrchlický, Machar, Petiška (Staré řecké báje a pověsti), James Joyce (Odyseus), O’Neil (Smutek sluší Elektře)

 

4)          Vývojové tendence nejstarší české literatury od počátku našeho písemnictví do doby husitské, historická próza s touto tematikou

-          Velká Morava – Konstantin a Metoděj

-          První památky v Čechách – ve staroslověnštině (Hospodine, pomiluj ny, První a druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu), v latině /legendy/ a v češtině (píseň Svatý Václave)

-          Alexandreida, Dalimilova kronika

-          Kultura za Karla IV. a legendy (Kateřina, Prokop)

-          První české drama – Mastičkář, skladby Tkadleček, Podkoní a žák

-          Hradecký rukopis

-          Husovi předchůdci

-          Literatura doby husitské, Hus – díla a pravopis, Petr Chelčický, jednota bratrská

-          Reakce v pozdější literatuře : Alois Jirásek, Vrchlický (Noc na Karlštejně), film Strasti Otce vlasti

 

5)          Renesance, humanismus a klasicismus v evropských literaturách

-          Charakteristika období

-          Renesance a humanismus – Dante, Boccaccio, Petrarca, Villon, Rabelais, Michel de Montaigne, Lope de Vega, Tirso de Molina, Cervantes, Shakespeare

-          Klasicismus – Corneille, Racine, Moliere, commedia dell’arte.

 

6)          Literatura českého humanismu a renesance, český barok, Komenský

a/  Zvláštnosti českého humanismu a renesance    

b/  Humanisté píšící latinsky (Jan z Rabštějna) 

c/  Humanisté píšící česky (Viktorín Kornel ze Všehrd, V. Hájek z Libočan, cestopisy: V. Šašek z Bířkova a V.Vratislav z Mitrovic; Jan Blahoslav, Daniel Adam z Veleslavína) 

d/ Renesance - Hynek z Poděbrad, Paleček, Frantova práva 

e/ Situace po Bílé hoře, charakteristika baroka

-   Exulanti – P. Stránský, Pavel Skála ze Zhoře, Komenský (rozdělit dílo, píše o něm Kožík, Kratochvíl)

-   Domácí baroko – Adam Michna, Bedřich Briedel, Balbín, Koniáš

-   České knížky se nesmějí vydávat, o to víc se rozvíjí ÚLS –  pohádka, pověst, lidová píseň, kramářská píseň, loutkové divadlo

 

7)          Evropské literatury osvícenství a preromantismu, české národní obrození

a)       Charakteristika osvícenství a preromantismu

-          Osvícenci – Montesquieu, Voltaire, encyklopedisté, Defoe, Fielding, Swift

-          Preromantici – Rousseau, Prévost, Sturm und Drang (Ghoete, Schiller)

b)       Národní obrození

-          Předpoklady vzniku (proč v této době)

-          I. fáze – obrana jazyka – Dobrovský, Kramerius, divadlo, Puchmajer

-          II. fáze – Jungmann, Palacký, Šafařík, Kollár, Čelakovský, Klicpera

-          Rukopisy královédvorský a zelenohorský

 

8)          Romantický světobol, touha po svobodě a volnosti ve světové literatuře 1. poloviny 19. století

-          Charakteristika směru, autora a hrdiny, přehled autorů jednotlivých národností

-          H. Heine, Byron, Shelley, W. Scott, Bronteová, Hugo, Stendhal, Musset, Poe, Puškin, Lermontov, Mickiewicz

 

9)          Zvláštnosti českého romantismu, Mácha

-          Zvláštnosti,  Mácha, Tyl, Erben

-          Romantické prvky v díle Němcové (např. povídky Karla, Divá Bára, Viktorka z Babičky)

 

10)      Největší osobnosti české literatury poloviny 19. stol. – Němcová, Borovský

a)       Němcová

-          Povídky, pohádky, tradice Domažlicka

-          Utopické prvky (kněžna z Babičky, V zámku a podzámčí, Pohorská vesnice)

-          Česko - slovenská vzájemnost /Pohorská vesnice, Chyže pod horami, pohádky/

-          Babička

b)       Borovský

-          Novinářská činnost

-          Epigramy – rozdělit a jeden umět

-          Obrazy z Rus

-          Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest sv. Vladimíra

 

11)      Generace májovců, Neruda

-          Almanach Máj

-          Neruda – sbírky (5), próza (Povídky malostranské, Arabesky), fejetony, novinářská činnost

-          Hálek – poezie a próza

-          Hejduk, Světlá, Arbes

 

12)      Ruchovci a lumírovci

-          Založení almanachu Ruch, charakteristika skupiny, její představitelé (Čech, Krásnohorská)

-          Časopis Lumír, charakteristika, představitelé (Sládek, Vrchlický,Zeyer)

 

13)      Realismus – svět

-          Charakteristika směru, typického autora a hrdiny (odlišnosti od romantismu)

-          Realisté: Balzac, Flaubert, Maupassant, Dickens, Hardy, Stewenson, Gogol, Turgeněv, Tolstoj, Dostojevskij, Čechov, Sienkiewicz, Ibsen, Twain

-          Naturalisté: Zola

 

14)      Česká realistická próza

-          Historická: Jirásek, Winter

-          Venkovská: Rais, Nováková, Stašek, (Holeček, Herben, Klostermann)

-          Městská : Herrmann

-          Naturalismus: Šlejhar, Čapek-Chod

-          Drama: Stroupežnický, Preissová, Mrštíkové

 

15)      Divadlo od NO do okupace

-          NO: první divadelní budovy; Thám, Klicpera, Tyl

-          Realismus: Stroupežnický, Preissová, Mrštíkové

-          Impresionismus: Šrámek

-          Meziválečné: Čapek, Osvobozené divadlo

-          Válečné: Manon Lescaut, Hrátky s čertem

 

16)      Básnické směry přelomu století

-          Prokletí básníci

-          Symbolismus: Březina, Sova         

           Česká moderna: Machar

-          Impresionismus: Sova, Neumann, Šrámek

-          Dekadence: Hlaváček, Neumann

-          Buřiči a anarchisté: Dyk, Toman, Gellner, Šrámek, Bezruč

 

17)      Umělecké směry 1. pol. 20. stol. + světová poezie

-          Futurismus

-          Expresionismus

-          Kubismus

-          Dadaismus

-          Surrealismus

-          Funkcionalismus + konstruktivismus

-          Básníci: Apollinaire, Breton, Eluard, Majakovskij, Jesenin, Blok, Eliot, Sandburg, Rilke

 

18)      Francouzská, angická a německá próza 1. po. 20. stol.

-          Vlivy: 1.svět.válka, sociální problémy, revoluce v Rusku, fašismus

-          F: Proust, Rolland, Barbusse, Exupéry

-          A: Joyce, Lawrence, Galsworthy

-          N: Mannové, Remarque, Feuchtwanger

-          Pražští němečtí židé : Kafka, Werfel

 

19)      Ruská a americká meziválečná próza

-          Vlivy : 1.svět. válka, americký sen, revoluce v Rusku        

-          R: M. Gorkij, Isaak Babel, M. Šolochov, M. Bulgakov

-          USA: F. Fitzgerald, Faulkner, Hamingway, Steinbeck

 

20)      Směry a tendence v české meziválečné poezii

-          Směry:

·          proletářská poezie

·          poetismus

·          surrealismus

·          poezie ztracených jistot (Halas, Holan)

·          ohrožení národa (Mnichov, okupace)

-          Básníci: Wolker, Hora, Seifert, Nezval, Biebel, Halas, Holan, Hrubín, Orten

 

21)      Česká meziválečná próza – válečná, sociální, psychologická

-          Válečná: Hašek, John, Weiss; legionáři: Medek, Kopta, Vančura (Pole orná a válečná)

-          Sociální: Majerová, Pujmanová, Olbracht (Anna proletářka)

-          Psychologická: Řezáč, Havlíček, Glazarová, Olbracht, Klíma, Hostovský

 

22)      Česká meziválečná próza – experimentální, katolická, humanistická

-          Experimentální: Vančura - kompletně (Markéta Lazarová, Rozmarné léto).

-          Katolická: Deml, Durych, Knap

-          Humanistická: Poláček, Bass, (Čapek)

 

23)      Karel Čapek

-          Nejpřekládanější autor české lit., "robot", pragmatismus a relativismus, vztah k TGM (pátečník), próza, dramata, cestopisy, překlady

 

24)      Židovská tematika v české literatuře, utrpení českého lidu během okupace a 2.svět.války

- židovská tématika : Hostovský, Olbracht, Weil, O.Pavel, Fuchs, Lustig

- okupace – Drda /Pancéřová pěst/, Otčenášek /Romeo, Julie a tma/, J. Marek, J. Fučík, Hrabal (Ostře sled. vlaky, Obsluhoval jsem angl. krále), Frýd (Krabice živých), Mňačko /Smrt si říká Engelchen/, Škvorecký (Zbabělci)

 

25)      Světová poválečná poezie

-          Charakteristika 

-          Básníci - přehled autorů v jednotlivých zemích, beatnici, Dylan, Hughes, Thomas, Cohen, Prévert, Brassens, Queneau, P.Neruda, Okudžava, Jevtušenko, Vysockij

 

26)      Česká poválečná poezie

-          Charakteristika období:

·          1946 – 48, skupiny

·          1948 – 56

·          1956 – 70

·          1970 – 89

·          Po 1989 

-          Holan, Hrubín, Seifert, Halas, Kolář, Kainar, Blatný, Hiršal, Zahradníček, Šiktanc, Holub, Mikulášek, Skácel, Hrabě, Suchý, Žáček

-          Underground

-          Současní moderní básníci (pokud je čtu)

 

27)      Evropská poválečná próza

 

  -     Existencialismus: Sartre, Camus

  -     Postmodernismus: Eco

  -     Absurdní literatura : Beckett, Ionesco, Havel

-       Neorealismus: Moravia

-       Rozhněvaní mladí muží  : Amis, Osborne, Braine

-       Nový román : Robbe-Grillet, Serrautová

-       Magický realismus : Ajtmatov

-       Slovensko: Tatarka, Jakubisko

-       Anglie : G.Green, W.Golding, S.Rushdie, J.Fowles, P.Ryan, R.Dahl, A.Christie, P.D.Jamesová, A.C.Clarke, Tolkien

-       Francie : B.Vian, Saganová, Durassová

 -      Německo : G.Grass, J.M.Simmel

-       SSSR : Polevoj, Šolochov /jen Osud člověka/, Pasternak, Solženicyn

 

28)      Mimoevropská poválečná próza

-          Magický realismus: Marquez

-          Beatníci: Kerouac, Bukowski, Miller, Burroughs

-          USA: Heller, Saroyan, Mailer, Styron, Kesey, Haley, Morrisonová, Updike, Nabokov, Bradburry, Salinger, Doctorow, I. Shaw, J. Irwing, Toole, Fulghum, Levin, Mac Donaldová, Myrer...

 

29)      Česká poválečná próza

-          Mezníky:

·          1946 – 48

·          1948 – 56

·          1956 – 70

·          1970 – 89

·          Po 1989

-          Rozdělení literatury po roce 1968:

·          Oficiální

·          Samizdatová

·          Exilová

-          Kubka, Kratochvíl, Neff, Mucha, Aškenazy, Michal, Procházka, Mňačko, Páral, Hercíková, Ota Pavel, Nesvadba, Pecháček, I. Klíma, Procházková, Salivarová, Peroutka, Přidal, Viewegh, Rudiš, Hůlová, Nesvadbová, Obermanová.../co čtu/

 

30)      Hrabal, Kundera, Škvorecký

 

 

  

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.