Přehled učiva literatury

1.ročník

Teorie literatury

01.09.2008 00:00
    TEORIE LITERATURY   LITERATURA = písemnictví : -         odborná / např.historická / -         umělecká / např.román / -         jednací / např.protokol,...
>>

Poznámky k doporučené četbě k nové maturitě

21.09.2008 10:10
  BIBLE : Starý zákon - stvoření světa a člověka, Adam a Eva, Kain a Ábel, potopa, babylonská věž, Sodoma a Gomora, Abraham, Mojžíš, rány egyptské, odchod z Egypta, desatero přikázání, Josef a jeho bratři, proroctví o příchodu...
>>

Počátky psané literatury. Mimoevropské literatury

02.10.2008 18:50
     Evropská kulturní a literární tradice vychází ze dvou zdrojů : kultury antické a kultury židovsko-křesťanské, na jejichž utváření měly ještě vliv kultury starověkého Orientu. Prvními slovesnými projevy s určitou uměleckou hodnotou byly texty pronášené při obřadech –...
>>

ANTICKÁ LITERATURA

12.11.2008 16:28
          Antická literatura /8.stol.př.Kr. - 5.stol. po Kr./ Antiquus = dávný, starobylý. Zahrnuje literaturu starověkého Řecka a Říma. I. Řecká literatura Založila evropskou literární tradici. O silném uměleckém cítění Řeků svědčí i to, že literární a hudební soutěže...
>>

STŘEDOVĚKÉ PÍSEMNICTVÍ

02.02.2009 18:11
    I. Evropská literatura  /5.- 15.stol./ Označení středověk se užívá pro lepší orientaci pro období od zániku západořímské říše r.476 do objevení Ameriky r.1492. V různých částech světa však vývoj  probíhal nerovnoměrně. Ideovým základem umění se stalo křesťanství....
>>

STŘEDOVĚKÁ LITERATURA NA NAŠEM ÚZEMÍ

07.04.2009 18:52
  Dělí se zpravidla do tří etap : 1. od literárních počátků v 60.letech 9.stol. do poslední čtvrtiny 13.stol. - monopol na literární tvorbu má duchovenstvo, jako literárního jazyka užívá staroslověnštiny a latiny 2. od poslední čtvrtiny 13.stol. do počátku 15.stol.- kromě duchovenstva tvoří a...
>>

RENESANČNÍ PÍSEMNICTVÍ

12.05.2009 17:49
  Je spjato s rozvojem severoitalských měst od 14.století. Renesance /la renaisance [la renesáns] = znovuzrození, obnovení/ je významný umělecký proud a myšlenkové hnutí 14.-16.stol., které usilovalo o myšlenkové obrození antiky /koncepce státu, práva, umění/. Renesance je protikladem...
>>

RENESANCE A HUMANISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH

01.06.2009 18:44
    Období asi od 70.let 15.stol. do roku 1620 Nové myšlenkové hnutí se projevilo v Čechách v podobě reformace, kterou zahájilo husitství. I za vlády Jiřího z Poděbrad zůstaly Čechy izolovány od katolického světa, proto se humanismus a renesance dostávají do našich zemí jen zvolna. První...
>>

2.ročník

BAROKO V EVROPĚ

21.09.2009 20:25
  2.pol.16. - pol.18.stol. Baroko je reakcí na renesanční optimismus a důvěru v neomezené možnosti člověka. Rozvoj vědy a poznávání nových zemí vedly ve svých důsledcích k závěru, jak málo člověk ví o světě a jak málo v něm znamená. Tomu napomohla i tíže sociálních bouří, vlna rekatolizace a...
>>

ČESKÉ BAROKO

24.09.2009 21:45
  20.léta 17.stol. - 70.léta 18.stol. Situace : stavovské povstání 1618, zvolení Fridricha Falckého českým králem, porážka stavů na Bílé hoře 8.11.1620, vyhlášení Obnoveného zřízení zemského 1627  /potvrzení dědičného práva Habsburků na český trůn, jediné povolené je katolické náboženství...
>>

KLASICISMUS, OSVÍCENSTVÍ A PREROMANTISMUS

11.10.2009 19:44
  I. KLASICISMUS 17.století Prosadil se nejprve ve Francii za vlády Ludvíka XIV. /1661-1715/ v době, kdy se v jiných zemích rozvíjelo ještě baroko. Ve srovnání s barokní mystikou a emocemi zdůrazňovala rozumový řád /racionalista René Descartes [dekár] : "Cogito, ergo sum"- "Myslím,tedy jsem"/....
>>

LITERATURA ČESKÉHO NÁRODNÍHO OBROZENÍ

06.12.2009 15:56
  Počátek nové fáze společenského vývoje v českých zemích je spjat s vládou Josefa II.(1780-1790) Reformy :   1781 zrušení nevolnictví(venkovský lid se stěhuje do měst=šíření češtiny a vzdělávání...
>>

ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE

05.01.2010 17:47
Umělecký směr prosazující se na konci 18. a v 1.pol. 19.stol. Historicky odpovídá romantismus období od Velké francouzské revoluce, přes napoleonské války, až po pocity rozčarování a ztrátu iluzí v době revolucí 1830 a 1848. Začal se formovat v Německu, pak v Anglii, Francii, Rusku a...
>>

ROMANTISMUS V ČESKÉ LITERATUŘE

01.05.2010 14:38
    Zvláštnosti českého romantismu Romantismus v české literatuře má určité zvláštnosti – literatura má stále výchovnou a poznávací úlohu, autoři proto neměli takovou myšlenkovou a tvůrčí volnost, nemohli ostatně ani příliš cestovat po světě a poznávat exotické země....
>>

Májovci

30.05.2010 10:08
  MÁJOVCI   Je tak označována generace básníků, která dospívala v době bachovského absolutismu po revoluci 1848. Česky psané literatury vycházelo málo, většina novin a časopisů zanikla, spisovatelé se odmlčeli. 1852 umírají Kolár, Čelakovský, 1856 Havlíček, Tyl. Sabina, Frič jsou...
>>

NOVOROMANTISMUS - RUCHOVCI A LUMÍROVCI

03.06.2010 17:10
    Spisovatelé této generace vstupovali do literatury kolem r. 1870. Nejedná se o protikladné skupiny, spíše se prolínaly a doplňovaly. Almanach RUCH, vydaný roku 1868 při příležitosti položení základního kamene k Národnímu divadlu, zdůrazňoval odhodlání pomáhat a sloužit národním...
>>

3.ročník

SVĚTOVÁ REALISTICKÁ A NATURALISTICKÁ LITERATURA

25.09.2009 15:24
  Ve světové literatuře nastupuje realistické umění na přelomu 20. a 30.let 19.stol., naturalismus na přelomu 60.a 70.let 19.stol. Realismus /realis = věcný, skutečný/ - uměl.směr, jemuž je vlastní věcné /reálné/ vidění světa. V užším slova smyslu se používá termínu kritický realismus, neboť...
>>

ČESKÁ REALISTICKÁ PRÓZA

30.09.2009 15:46
  Dělíme ji na tvorbu : a/venkovskou - navazuje na tvorbu B.Němcové, K.Světlé a V.Hálka. Pečlivě studuje venkovského člověka, prostředí, soustřeďuje se na realistické detaily /kroje, stavby, zvyky/ a zpracovává je formou národopisných studií /T.Nováková, J.Herben/. Autoři sledují generační...
>>

"KONEC STOLETÍ" V EVROPSKÉ LITERATUŘE

22.01.2010 09:19
1. Francouzští parnasisté /nazváni podle sborníku Parnas/ - prosazovali neosobní přístup k tématu, nezávislost na vnějších vlivech, byli zastánci dokonalé formy, zvláště ve zvukové stavbě verše. Představiteli byli např. v počátcích své tvorby Mallarmé a Verlaine. V české literatuře ovlivnili...
>>

MODERNA V ČESKÉ LITERATUŘE

29.01.2010 13:13
  Na přelomu století vznikly v české literatuře hodnoty, které položily základy moderní literární kultury 20.století. 1. V říjnu 1895 vyšel Manifest České moderny, formuloval představy a požadavky nové umělecké generace. Autorem textu byl Josef Svatopluk Machar, podepsali ho Březina, V.Mrštík,...
>>

2.GENERACE ČESKÉ MODERNY

11.09.2010 10:36
                                                  
>>

4.ročník

MODERNÍ UMĚNÍ A JEHO PŘEDSTAVITELÉ V 1.POL.20.STOLETÍ

23.09.2008 15:39
  SECESE Kralovala na přelomu 19.a 20.stol. v umění, způsobu oblékání i životním stylu. Slovo secese znamená oddělení se od celku, odloučení. Mladí autoři tak dali najevo svůj rozchod s tradicemi a dosavadním uměním. Ve výtvarném umění jsou charakteristickými prvky ornamentálnost /stylizované...
>>

ČESKÁ POEZIE 1.POLOVINY 20.STOLETÍ

29.10.2008 14:48
    Atmosféra doby, politické a kulturní poměry :  28.října 1918 vznikl samostatný československý stát s republikánským zřízením. V prvních poválečných letech, poznamenaných ještě následky války a sociálními otřesy, měly rozhodující vliv ve státě 2 politické strany : sociální...
>>

SVĚTOVÁ PRÓZA V 1.POLOVINĚ 20.STOLETÍ

28.01.2009 09:55
  AMERICKÁ PRÓZA Výrazně se prosazuje až od 20.let 20.století. Je originální syntézou podnětů ze všech koutů zeměkoule /vliv přistěhovalectví/. Bouřlivý rozvoj Ameriky, sen o rychlém zbohatnutí, o neomezených možnostech a naopak i podnikatelskou džungli, rasovou nenávist, lidské tragédie......
>>

ČESKÁ PRÓZA 1.POLOVINY 20.STOLETÍ

01.03.2009 13:32
  1. Legionářská literatura - autoři reagují na osobní zážitky z 1.svět.války a bojů v zahraničních legiích Rudolf Medek /1890-1940/ R.1919 vydal sbírku Lví srdce s proslulou básní Zborov /hrdinství našich legionářů v bitvě u Zborova r.1917/. Pětidílný cyklus z legionářského prostředí byl...
>>

POEZIE PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE

01.04.2009 17:29
  Objevuje se stejně jako před válkou poezie ideologická, spirituální a metafyzická, výrazně se projevuje i poezie všedního života. Verše se recitují i zpívají, fenoménem se stali písničkáři /Vysockij/ - poezie se sbližuje s hudbou, často se mění v protestsongy /Bob Dylan/. Zvláštním...
>>

ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945

13.04.2009 21:03
  I. Předúnorový vývoj Byl charakteristický uměleckou pluralitou, představilo se 5 básnických skupin : Ohnice - hlásí se k odkazu Jiřího Ortena, k teorii "nahého člověka" bezbranného vůči okolnímu světu. Zástupci : Kamil Bednář, Josef Hiršal, Ivan Diviš Mladí katolíci : Vokolek,...
>>

TEZE K MATUR. OTÁZKÁM

19.04.2009 15:49
 Momentálně není aktuální vzhledem k nové, státní maturitě  TEZE K MATUR. OTÁZKÁM   1)          Bible a její místo v literatuře v průběhu staletí, středověká duchovní literatura na našem...
>>

SVĚTOVÁ PRÓZA 2.POL. 20.STOL.

19.04.2009 18:06
    Témata ovlivněná válkou   1.      Reakce na válku Spisovatelé východní Evropy měli pohled na válku politicky uvědomělý, válečná vyprávění se soustřeďovala na vrcholné a monumentální válečné scény, hrdinové líčeni černobíle. Rozhodující úloha ve...
>>

POKRAČOVÁNÍ SVĚT. POVÁLEČNÉ PRÓZY

21.04.2009 21:50
   Další ital.autoři :  Pier Paolo Pasolini (1922 – 1975) – prozaik, filmový režisér, neorealista i existencialista. Zajímají ho postavy z městské periférie, mladí římští bezdomovci, kteří bojují o holou existenci.  Darmošlapové (1955) Zběsilý život (1959) – tematicky...
>>

ČESKÁ POVÁLEČNÁ PRÓZA

29.04.2009 21:43
       Léta 1945 – 1948 Autoři se vraceli k válečným prožitkům. Jan Drda – za války píše pohádková dramata, která si po válce získala velkou oblibu - např. Hrátky s čertem, Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert Němá barikáda – povídky; heroizuje postoj Čechů za...
>>

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.